Dynama startade sin verksamhet 1995 som en del av dåvarande KFUK-KFUM Norra Södermanlands studieavdelning. 1997 köptes det av Ragnar Smittberg och blev i stort sett vilande fram till hösten 2010.

Våren 2010 anordnade SecLink ett lokalt säkerhetsting där ett av resultaten var att SecLink fick uppdraget att försöka starta sociala företag i syfte att minska utanförskapet och arbetslösheten i Eskilstuna. En del av detta arbete lades då i Dynama Kompetensutveckling AB och har fram till hösten 2016 genererat 6 nya företag, 75 nya jobb och över 1000 deltagare från Arbetsförmedlingens olika arbetsmarknadspolitiska program.

Samtliga anställda har från början varit långtidsarbetslösa.

Idag är Dynama med systerföretagen SecLink AB, Dynama Media AB, Inicio HB och TÅ återbruk och resursutveckling HB alla ASF företag, arbetsintegrerade sociala företag. Vårt mål är att på olika sätt hjälpa långtidsarbetslösa ut i arbete. Enligt bolagsordningarna ska ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten för att skapa än fler arbetstillfällen. Ragnar Smittberg är idag ensam ägare till dessa fem företag.

Under 2017 kommer vi att bilda ”Dynamaföreningen”, en ideell förening. Vi kommer att inbjuda deltagare och anställda att bli medlemmar i denna förening. Tanken är att på sikt även andra ska kunna bli medlemmar. När alla företagen har en sund och god ekonomi har Ragnar Smittberg för avsikt att överlåta företagen till Dynamaföreningen.

Vi planerar också att under 2017 starta finansiering genom s.k. crowdfunding, gräsrotsfinansiering. Om du tycker att vår verksamhet är värdefull och skulle vilja ge oss ett bidrag, är du välkommen att sätta in pengar på Dynama Kompetensutvecklings plusgirokonto 88 78 29–0. Ange gåva och din e-postadress vid betalningen så att vi kan bekräfta att pengarna kommit in.


Idag finns det omkring 300 000 långtidsarbetslösa i Sverige. Under årens lopp har politiker och Arbetsförmedlingen prövat många olika typer av åtgärder för att hjälpa personer att åter komma i arbete. Tyvärr har de flesta misslyckats. Man beräknar att en långtidsarbetslös kostar samhället cirka en halv miljon kronor per år. Därtill kommer den enskilda personens eget lidande av det hela.

Vi har kunnat visa att vårt sätt att arbeta ger resultat och därmed hjälpt många att återkomma till arbetsmarknaden.

Vi använder oss av ett sätt att arbeta som vi kallar ”Dynama modellen” som är uppbyggd i följande steg.

  1. Start med arbetsträning anpassad efter individens behov, ibland längre tid, ibland kortare. Deltagaren är hos oss på heltid. Vi lär känna deras starka och svaga sidor, och vi följer och coachar dem hela tiden.
  2. Vidare till någon form av anställning eller praktik hos oss eller andra.
  3. Vi använder oss medvetet av Arbetsförmedlingens olika anställningsstöd.
  4. Deltagarna får hos oss vara med och utveckla nya jobb och företag vilket skapar hög motivation.

Modellen bygger på att vi lär känna deltagarna ingående genom att de är hos oss på heltid. Vi lär känna dem på ett helt annat sätt än vad Arbetsförmedlingen eller tillfälliga matchningsaktörer kan göra. Då våra handledare själva varit arbetslösa och gått genom utvecklingsprocessen, så får vi god kontakt med deltagarna.

Vi vet hur viktigt det är att det finns någon som tror på dem, som kan stimulera deras starka sidor, och som vågar vara ärlig om deras svaga sidor. Vi vet att vi tillsammans kan skapa nya jobb som de kan anställas i.